top of page
Sand Dunes
IN ESSENCE-02.png

ALGEMENE VOORWAARDEN

IN ESSENCE

1930 ZAVENTEM, Watertorenlaan 59

steffi@inessenceyouarebeautiful.com
+32 479 24 03 35

BTW BE 0598 795 252 - vrijgesteld van BTW

 


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van IN ESSENCE, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te 3070 KORTENBERG, Parkstraat 53 bus 4, BTW BE 0598 795 252, (hierna ‘IN ESSENCE') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van IN ESSENCE moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door IN ESSENCE aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Bij het plaatsen van een bestelling van een fysiek product met name een schilderij, heeft u de keuze tussen gratis ophaling in Kortenberg en persoonlijke levering in België aan een vast tarief van 50 euro.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de website en webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden IN ESSENCE niet. IN ESSENCE is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. IN ESSENCE is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via steffi@inessenceyouarebeautiful.com


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door IN ESSENCE. IN ESSENCE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

Bij het bestellen van een schilderij, proza of audio, verloopt het proces als volgt. U klikt op de link van het gewenste product. U wordt dan naar een pagina gestuurd met een beschrijving van het product, waar u het product kan toevoegen aan uw winkelwagen. In de winkelwagen kunt u nakijken of uw bestelling klopt en kunt u desgewenst een promocode en/of een aantekening toevoegen. Dan gaat u door naar de betaalpagina, waar u de nodige gegevens in verband met uw bestelling invult en uw betaalmethode kiest. Daarna gaat u over tot betaling.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart/debietkaart

  • via PayPal 

  • via Bancontact

IN ESSENCE is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Vanaf het moment u proza en/of een audio(reeks) heeft besteld en hiervoor heeft betaald via de webshop, is uw proza en/of uw audio(reeks) meteen beschikbaar via download van een mp3 (zipfile).
Vanaf het moment dat u een schilderij beschikbaar in de galerij heeft besteld en hiervoor heeft betaald, komt u samen met IN ESSENCE een gepast moment overeen waarop het schilderij aan u persoonlijk kan worden geleverd door IN ESSENCE. Dit gebeurt - met uitzondering van overmacht - binnen de 2 weken na uw bestelling.
Vanaf het moment dat u een persoonlijk schilderij (Inner Growth of Free Flow) heeft besteld en hiervoor heeft betaald, nadat u met IN ESSENCE in contact heeft gestaan via +32 479 24 03 35 of steffi@inessenceyouarebeautiful.com en duidelijk is geworden wat uw wensen zijn, gaat IN ESSENCE meteen voor u aan de slag. Het duur ongeveer 2 à 4 weken om een persoonlijk schilderij volledig af te ronden. U wordt door IN ESSENCE op de hoogte gehouden van het verloop en de afronding van het creatieproces. Daarna komt u samen met IN ESSENCE een gepast moment overeen waarop het schilderij aan u persoonlijk kan worden geleverd door IN ESSENCE. Dit gebeurt - met uitzondering van overmacht - binnen de 2 weken na uw bestelling.


Met uitzondering van producten met een louter digitale inhoud - die wereldwijd kunnen worden aangeschaft - levert IN ESSENCE producten enkel in België. Voor leveringen buiten België, zal IN ESSENCE specifiek de Klant inlichten of dit mogelijk is en, zo ja, omtrent de daaraan verbonden kosten, ev. taksen en de te verwachte leveringstermijn. IN ESSENCE heeft het recht, maar is niet verplicht om in andere dan de hier vermelde landen, te leveren. Voor levering in deze andere landen staat de Klant ook in voor het voldoen van alle formaliteiten die vereist zouden zijn voor een regelmatige invoer van de producten en/of diensten in het betrokken land.

IN ESSENCE zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 60 dagen uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is overeengekomen.

Het risico van beschadiging en/of verloren gaan van producten berust bij IN ESSENCE tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan IN ESSENCE bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


De levering gebeurt door IN ESSENCE. Het vast tarief voor persoonlijke levering in België is 50 euro.
U bent vrij om - ongeacht uw woonplaats - uw schilderij gratis te komen ophalen in 3070 Kortenberg, Parkstraat 53 bus 4. 

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan IN ESSENCE. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door IN ESSENCE was geboden. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van IN ESSENCE. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van IN ESSENCE te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij IN ESSENCE.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, tenzij  de consument het product heeft gekocht in de gebouwen van IN ESSENCE of op een tentoonstelling in een daartoe permanent of tijdelijk ingerichte ruimte én tenzij het gaat om online inhoud aangekocht via deze website met name audio(reeksen) en proza.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst of waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant IN ESSENCE met adres 3070 Kortenberg, Parkstraat 53 bus 4, telefoonnummer +32 479 24 03 35 en e-mailadres steffi@inessenceyouarebeautiful.com via een ondubbelzinnige verklaring, met name schriftelijk per post of via e-mail aan de hand van een persoonlijk ondertekende verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie onderaan deze pagina), maar is hiertoe niet verplicht .

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan IN ESSENCE heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan IN ESSENCE met adres 3070 Kortenberg, Parkstraat 53 bus 4. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt IN ESSENCE zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal IN ESSENCE alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat IN ESSENCE op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan IN ESSENCE wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door IN ESSENCE geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

IN ESSENCE betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest, met name het downloaden van audio(reeksen) en proza.

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met steffi@inessenceyouarebeautiful.com en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan IN ESSENCE gelegen in 3070 KORTENBERG, Parkstraat 53 bus 4.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant IN ESSENCE zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 9: Klantendienst 


De klantendienst van IN ESSENCE is bereikbaar op het telefoonnummer +32 479 24 03 35, via e-mail op steffi@inessenceyouarebeautiful.com of per post op het volgende adres 3070 KORTENBERG, Parkstraat 53 bus 4. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover IN ESSENCE beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt IN ESSENCE zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, IN ESSENCE respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: klantenadministratie, het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, beantwoorden van vragen, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van nieuwsbrieven.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan IN ESSENCE, 3070 KORTENBERG, Parkstraat 53 bus 4,   steffi@inessenceyouarebeautiful.com gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot IN ESSENCE, 3070 KORTENBERG, Parkstraat 53 bus 4, steffi@inessenceyouarebeautiful.com.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze gebruikers, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, IN ESSENCE heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
IN ESSENCE houdt via Wix online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via steffi@inessenceyouarebeautiful.com.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen first party 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

Cookies worden door Wix gebruikt omwille van de volgende redenen:
- Om bezoekers en klanten van deze website een zo positief mogelijke ervaring aan te bieden.
- Om leden de identificeren (gebruikers die zich registreerden via deze website).
- Om de performantie, de werking en de efficiëntie van Wix’s platform te beheren en analyseren.
- Om te garanderen dat het platform verzekerd en veilig is voor gebruik.

Indien u meer wilt weten over cookies in het algemeen, kan u er meer over lezen op https://www.allaboutcookies.org en https://www.learn-about-cookies.com.

Wilt u weten welke benamingen de cookies hebben die worden gebruikt door Wix, stuur dan een mail naar steffi@inessenceyouarebeautiful.com.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door IN ESSENCE om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van IN ESSENCE. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage:

Het modelformulier voor herroeping kunt u hier downloaden.

bottom of page